Parsi Coders
دانلود سورس کد استفاده از نقشه گوگل در دلفی - Printable Version

+- Parsi Coders (http://parsicoders.com)
+-- Forum: Software Development Programming (http://parsicoders.com/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Forum: Pascal/Delphi (http://parsicoders.com/forumdisplay.php?fid=45)
+---- Forum: Delphi (http://parsicoders.com/forumdisplay.php?fid=69)
+---- Thread: دانلود سورس کد استفاده از نقشه گوگل در دلفی (/showthread.php?tid=3327)دانلود سورس کد استفاده از نقشه گوگل در دلفی - Amin_Mansouri - 08-17-2013

استفاده از نقشه گوگل یا همان Google Maps در سورس زیر که با زبان دلفی نشوته شده است یاد میگیرید چه چگونه از نقشه گوگل در برنامه خود استفاده کنید.
گذرواژه فایل :
Quote:http://www.parsicoders.com
دانلود :
[attachment=459]