رتبه موضوع:
  • 31 رای - 2.77 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Delphi] Simple Code Virtualization (Virtual Machine / Emulator)
#1
Hi longtime ago learning about VM (virtual Machine), and today just post some sample in myblog (indonesia lenguage)

not good yet but maybe good for learning, btw here u go the code

کد:
program vmtest;

uses
  Windows, sysutils, codesitelogging;

const
// Registers
REGISTER_EAX = 0;
REGISTER_ECX = 1;
REGISTER_EDX = 2;
REGISTER_EBX = 3;
REGISTER_ESP = 4;
REGISTER_EBP = 5;
REGISTER_ESI = 6;
REGISTER_EDI = 7;
REGISTER_NOP = 8;


Type
  PVMCONTEXT = ^TVMCONTEXT;
  TVMCONTEXT = record
    _Eip: DWord;
    Reg: array [0..7] of DWord;  //EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI
  end;

  TINST = Record
    op: string;
    Func: Procedure (c: PVMCONTEXT);
  end;

procedure Addcode(c: PVMCONTEXT; n : byte);
begin
  inc(c^._eip, n);
end;

Procedure VRetN(c: PVMCONTEXT);
begin
  codesite.Send('eax', c^.Reg[REGISTER_EAX]);
end;

Procedure VJmp(c: PVMCONTEXT);
var
  imm32 : DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  c^._eip := imm32;
end;

Procedure VPUSHImm(c: PVMCONTEXT);
var
  imm32 : DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  PDword(c^.Reg[REGISTER_ESP])^ := imm32;
  inc(c^.Reg[REGISTER_ESP], 4);
end;

Procedure VPUSHReg(c: PVMCONTEXT);
var
  regflag: Byte;
  imm32 : DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  regflag := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( regflag < 8 ) then begin
    imm32 := c^.Reg[regflag];
    PDword(c^.Reg[REGISTER_ESP])^ := imm32;
    inc(c^.Reg[REGISTER_ESP], 4);
  end else begin
    codesite.senderror('VPUSHReg');
  end;
end;

Procedure VPUSHMem(c: PVMCONTEXT);
var
  mem32 : DWord;
  imm32 : DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  imm32 := PDword(mem32)^;
  Addcode(c, 4);
  PDword(c^.Reg[REGISTER_ESP])^ := imm32;
  inc(c^.Reg[REGISTER_ESP], 4);
end;

Procedure VPOPReg(c: PVMCONTEXT);
var
  regflag: Byte;
  imm32 : DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  regflag := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( regflag < 8 ) then begin
    imm32 := PDword(c^.Reg[REGISTER_ESP])^;
    dec(c^.Reg[REGISTER_ESP], 4);
    c^.Reg[regflag] := imm32;
  end;
end;

Procedure VPOPMem(c: PVMCONTEXT);
var
  imm32 : DWord;
  mem32 : DWord;
begin
  imm32 := PDword(c^.Reg[REGISTER_ESP])^;
  dec(c^.Reg[REGISTER_ESP], 4);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c, 4);
  PDword(mem32)^ := imm32;
end;

procedure VMovRegReg(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg, SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( DestReg < 8 ) and ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[SrcReg];
  end else begin
    codesite.senderror('VMovRegReg');
  end;
end;

procedure VMovRegImm(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  imm32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := imm32;
  end else begin
    codesite.senderror('VMovRegImm');
  end;
end;

procedure VMovRegMem(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  mem32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := PDword(mem32)^;
  end else begin
    codesite.senderror('VMovRegMem');
  end;
end;

procedure VADDRegReg(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg, SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( DestReg < 8 ) and ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] +  c^.Reg[SrcReg];
  end else begin
    codesite.senderror('VADDRegReg');
  end;
end;

procedure VADDRegImm(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  imm32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] + imm32;
  end else begin
    codesite.senderror('VADDRegImm');
  end;
end;

procedure VADDRegMem(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  mem32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] + PDword(mem32)^;
  end else begin
    codesite.senderror('VADDRegMem');
  end;
end;

procedure VSUBRegReg(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg, SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( DestReg < 8 ) and ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] -  c^.Reg[SrcReg];
  end else begin
    codesite.senderror('VSUBRegReg');
  end;
end;

procedure VSUBRegImm(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  imm32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] - imm32;
  end else begin
    codesite.senderror('VSUBRegImm');
  end;
end;

procedure VSUBRegMem(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  mem32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] - PDword(mem32)^;
  end else begin
    codesite.senderror('VSUBRegMem');
  end;
end;

procedure VMulEaxReg(c: PVMCONTEXT);
var
  SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[REGISTER_EAX] := c^.Reg[REGISTER_EAX] -  c^.Reg[SrcReg];
  end else begin
    codesite.senderror('VMulEaxReg');
  end;
end;

procedure VDivEaxReg(c: PVMCONTEXT);
var
  SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[REGISTER_EAX] := c^.Reg[REGISTER_EAX] div c^.Reg[SrcReg];
    c^.Reg[REGISTER_EDX] := c^.Reg[REGISTER_EAX] mod c^.Reg[SrcReg]
  end else begin
    codesite.senderror('VDivEaxReg');
  end;
end;

procedure VAndRegReg(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg, SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( DestReg < 8 ) and ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] and  c^.Reg[SrcReg];
  end else begin
    codesite.senderror('VAndRegReg');
  end;
end;

procedure VAndRegImm(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  imm32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] And imm32;
  end else begin
    codesite.senderror('VAndRegImm');
  end;
end;

procedure VAndRegMem(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  mem32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] And PDword(mem32)^;
  end else begin
    codesite.senderror('VAndRegMem');
  end;
end;

procedure VORRegReg(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg, SrcReg: Byte;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  SrcReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  if( DestReg < 8 ) and ( SrcReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] or  c^.Reg[SrcReg];
  end else begin
    codesite.senderror('VORRegReg');
  end;
end;

procedure VORRegImm(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  imm32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  imm32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] Or imm32;
  end else begin
    codesite.senderror('VORRegImm');
  end;
end;

procedure VORRegMem(c: PVMCONTEXT);
var
  DestReg: Byte;
  mem32: DWord;
begin
  inc(c^._eip);
  DestReg := pByte(c^._eip)^;
  Addcode(c,1);
  mem32 := PDword(c^._eip)^;
  Addcode(c,4);
  if( DestReg < 8 ) then begin
    c^.Reg[DestReg] := c^.Reg[DestReg] or PDword(mem32)^;
  end else begin
    codesite.senderror('VORRegMem');
  end;
end;

const
  inst_table1 : array [0..23] of TINST =(
    {00}(op: 'Retn'; Func: VRetN),
    {01}(op: 'Jump'; Func: VJmp),
    {02}(op: 'PUSHIm'; Func: VPUSHImm),
    {03}(op: 'PUSHReg'; Func: VPUSHReg),
    {04}(op: 'PUSHMem'; Func: VPUSHMem),
    {05}(op: 'POPReg'; Func: VPOPReg),
    {06}(op: 'POPMem'; Func: VPOPMem),
    {07}(op: 'MovRegReg'; Func: VMovRegReg),
    {08}(op: 'MovRegImm'; Func: VMovRegImm),
    {09}(op: 'MovRegMem'; Func: VMovRegMem),
    {10}(op: 'ADDRegReg'; Func: VADDRegReg),
    {11}(op: 'ADDRegImm'; Func: VADDRegImm),
    {12}(op: 'ADDRegMem'; Func: VADDRegMem),
    {13}(op: 'SUBRegReg'; Func: VSUBRegReg),
    {14}(op: 'SUBRegImm'; Func: VSUBRegImm),
    {15}(op: 'SUBRegMem'; Func: VSUBRegMem),
    {16}(op: 'MulEaxReg'; Func: VMulEaxReg),
    {17}(op: 'DivEaxReg'; Func: VDivEaxReg),
    {18}(op: 'ANDRegReg'; Func: VANDRegReg),
    {19}(op: 'ANDRegImm'; Func: VANDRegImm),
    {20}(op: 'ANDRegMem'; Func: VANDRegMem),
    {21}(op: 'ORRegReg'; Func: VORRegReg),
    {22}(op: 'ORRegImm'; Func: VORRegImm),
    {23}(op: 'ORRegMem'; Func: VORRegMem)
  );

Function ExecuteVM(Code: Pointer; Size: DWord):TVMCONTEXT;
var
  Ins: TINST;
  Op: Byte;
  Stack: Pointer;
begin
  with result do begin

    {Setup Machine}
    for op:= 0 to 7 do Reg[op] := 0;

    GetMem(Stack, 1024*1024*2);
    Reg[REGISTER_ESP] := DWord(Stack);

    _eip := DWord(Code);

    {Execute Cycle}
    while (_eip <= (DWord(Code)+Size) -1 ) do begin
      Op := pByte(_eip)^;
      Ins := inst_table1[Op];
      codesite.Send('%s / %s', [inttohex(Op, 2), Ins.op]);
      Ins.Func(@result);
      if (Op = 0) then exit;
    end;

    FreeMem(Stack, 1024*1024*2);
  end;
end;

const
Temp:Array [0..12] of byte =(
   $08,$00,$05,$00,$00,$00,   //mov     eax, 5
   $0B,$00,$05,$00,$00,$00,  //add     eax, 5
   $00                       //ret
);      

begin
  ExecuteVM(@temp[0], sizeof(temp));
end.

کسانی که دوست دارن در کانال فروشگاه ما و یا کانال انجمن عضو بشن یک پیامک در تلگرام برای من بفرستید که عضوشون میکنم.

ای ام شاپ را در اینستگرام دنبال کنید

ای ام شاپ رو در کانال تلگرام دنبال کنیدThis forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.
پاسخ
#2
من متوجه نشدم کد چکار میکنه...
شبیهسازی میکنه؟
فایل کامپایل شدش رو دارین؟
سپاسگزارم
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  [UNIT] SAD (Simple Anti Debug) Magic_h2001 Amin_Mansouri 0 2,285 10-18-2011، 01:25 AM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  DELPHI OutputDebugStringA Anti Emulator ShellCode Amin_Mansouri 0 2,081 10-17-2011، 11:00 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  [DELPHI]detect debuggers Amin_Mansouri 0 2,156 10-16-2011، 09:25 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  [DELPHI]Anti JoeBox, CwSandbox, Anubis Amin_Mansouri 0 2,172 10-16-2011، 09:25 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  [DELPHI]detect vm by krippler Amin_Mansouri 0 2,114 10-16-2011، 08:23 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  [DELPHI]Anti ThreatExpert Amin_Mansouri 0 1,808 10-16-2011، 08:20 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  AntiEmulators delphi Amin_Mansouri 0 1,938 10-15-2011، 09:57 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  Delphi Anti Virtual PC/VMware Amin_Mansouri 0 1,877 09-22-2011، 12:39 AM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  Delphi Detected OllyDbg Amin_Mansouri 0 1,945 08-31-2011، 09:28 AM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
<------> <____> <<<<----------------->>>> <<<<--->>>>>
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.