رتبه موضوع:
  • 23 رای - 2.96 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[C++] Simple Code Virtualization (Virtual Machine / Emulator)
#1
کد:
/* Original code by: abhe
   Ported by: steve10120@ic0de.org
   Thanks to Edi for help with inst_table
*/

#include <Windows.h>
#include <iostream>

int const REGISTER_EAX = 0;
int const REGISTER_ECX = 1;
int const REGISTER_EDX = 2;
int const REGISTER_EBX = 3;
int const REGISTER_ESP = 4;
int const REGISTER_EBP = 5;
int const REGISTER_ESI = 6;
int const REGISTER_EDI = 7;
int const REGISTER_NOP = 8;

typedef struct _VMCONTEXT
{
    DWORD EIP;
    DWORD Reg[8];
} VMCONTEXT, *PVMCONTEXT;

typedef void (VM_FUNCTION_CALL)(PVMCONTEXT c);

typedef struct _INST
{
    VM_FUNCTION_CALL* FunctionCall;
} INST, *PINST;

void AddCode(PVMCONTEXT c, BYTE n)
{
    c->EIP += n;
}

void VRetn(PVMCONTEXT c)
{
}

void VJmp(PVMCONTEXT c)
{
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    c->EIP = imm32;
}

void VPUSHImm(PVMCONTEXT c)
{
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    *(PDWORD)c->Reg[REGISTER_ESP] = imm32;
    c->Reg[REGISTER_ESP] += 4;
}

void VPUSHReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE regflag;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    regflag = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( regflag < 8 )
    {
        imm32 = c->Reg[regflag];
        *(PDWORD)c->Reg[REGISTER_ESP] = imm32;
        c->Reg[REGISTER_ESP] += 4;
    }
}

void VPUSHMem(PVMCONTEXT c)
{
    DWORD mem32;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    imm32 = *(PDWORD)mem32;
    AddCode(c, 4);
    *(PDWORD)c->Reg[REGISTER_ESP] = imm32;
    c->Reg[REGISTER_ESP] += 4;
}

void VPOPReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE regflag;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    regflag = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( regflag < 8 )
    {
        imm32 = *(PDWORD)c->Reg[REGISTER_ESP];
        c->Reg[REGISTER_ESP] -= 4;
        c->Reg[regflag] = imm32;
    }
}

void VPOPMem(PVMCONTEXT c)
{
    DWORD imm32;
    DWORD mem32;

    imm32 = *(PDWORD)c->Reg[REGISTER_ESP];
    c->Reg[REGISTER_ESP] -= 4;
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    *(PDWORD)mem32 = imm32;
}

void VMovRegReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg, SrcReg;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( ( DestReg < 8 ) && ( SrcReg < 8 ) )
        c->Reg[DestReg] = c->Reg[SrcReg];
}

void VMovRegImm(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if ( DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] = imm32;
}

void VMovRegMem(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD mem32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if ( DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] = *(PDWORD)mem32;
}

void VADDRegReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg, SrcReg;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( ( DestReg < 8 ) && ( SrcReg < 8 ) )
        c->Reg[DestReg] += c->Reg[SrcReg];
}

void VADDRegImm(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if ( DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] += imm32;
}

void VADDRegMem(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD mem32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if ( DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] += *(PDWORD)mem32;
}

void VSUBRegReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg, SrcReg;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( ( DestReg < 8 ) && ( SrcReg < 8 ) )
        c->Reg[DestReg] -= c->Reg[SrcReg];
}

void VSUBRegImm(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if ( DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] -= imm32;
}

void VSUBRegMem(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD mem32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if ( DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] -= *(PDWORD)mem32;
}

void VMulEaxReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE SrcReg;

    c->EIP++;
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( SrcReg < 8 )
        c->Reg[REGISTER_EAX] *= c->Reg[SrcReg];
}

void VDivEaxReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE SrcReg;

    c->EIP++;
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( SrcReg < 8 )
    {
        c->Reg[REGISTER_EAX] /= c->Reg[SrcReg];
        c->Reg[REGISTER_EAX] %= c->Reg[SrcReg];
    }
}

void VANDRegReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg, SrcReg;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( ( DestReg < 8 ) && ( SrcReg < 8 ) )
        c->Reg[DestReg] &= c->Reg[SrcReg];
}

void VAndRegImm(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if (DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] &= imm32;
}

void VAndRegMem(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD mem32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if (DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] &= *(PDWORD)mem32;
}

void VORRegReg(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg, SrcReg;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    SrcReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    if ( ( DestReg < 8 ) & ( SrcReg < 8 ) )
        c->Reg[DestReg] |= c->Reg[SrcReg];
}

void VORRegImm(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD imm32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    imm32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if (DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] |= imm32;
}

void VORRegMem(PVMCONTEXT c)
{
    BYTE DestReg;
    DWORD mem32;

    c->EIP++;
    DestReg = *(PBYTE)c->EIP;
    AddCode(c, 1);
    mem32 = *(PDWORD)c->EIP;
    AddCode(c, 4);
    if (DestReg < 8 )
        c->Reg[DestReg] |= *(PDWORD)mem32;
}

const INST inst_table[23] = {{VRetn},{VJmp},{VPUSHImm},{VPUSHReg},{VPUSHMem},{VPOPReg},{VPOPMem},{VMovRegReg},
{VMovRegImm},{VMovRegMem},{VADDRegReg},{VADDRegImm},{VADDRegMem},{VSUBRegReg},{VSUBRegImm},{VSUBRegMem},
{VMulEaxReg},{VDivEaxReg},{VANDRegReg},{VAndRegImm},{VORRegReg},{VORRegImm},{VORRegMem}};

VMCONTEXT ExecuteVM(LPVOID Code, DWORD Size)
{
    INST Ins;
    BYTE Op;
    LPVOID Stack;
    VMCONTEXT Context;

    for (Op = 0; Op < 7; Op++)
        Context.Reg[Op] = 0;

    Stack = GlobalAlloc(GMEM_FIXED, 1024 * 1024 * 2);
    if (Stack)
    {
        Context.Reg[REGISTER_ESP] = (DWORD)Stack;
        Context.EIP = (DWORD)Code;
        while (Context.EIP <= ((DWORD)Code + Size - 1))
        {
            Op = *(PBYTE)Context.EIP;    
            Ins = inst_table[Op];
            Ins.FunctionCall(&Context);
            if (Op == 0)
                break;
        }
        GlobalFree(Stack);
    }
    return Context;
}

int main(void)
{
    BYTE Code[13] = {0x08,0x00,0x05,0x00,0x00,0x00, // mov eax, 5
                    0x0B,0x00,0x05,0x00,0x00,0x00, // add eax, 5
                    0x00};                          // retn
    
    VMCONTEXT Context = ExecuteVM(&Code, sizeof(Code));

    std::cout << Context.Reg[REGISTER_EAX] << std::endl;

    return 0;
}
اموزش زبان تضمینی بصورت رایگان :
http://parsicoders.com/showthread.php?pi...2#pid14312
ای ام شاپ را در اینستگرام دنبال کنید

ای ام شاپ رو در کانال تلگرام دنبال کنیدThis forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Virtual Machine Detection Amin_Mansouri 3 3,023 06-20-2014، 08:54 AM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  source code Protector Amin_Mansouri 0 2,121 10-22-2011، 08:53 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  Anti Virtual PC vb.net Amin_Mansouri 0 2,112 10-18-2011، 09:03 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
<------> <____> <<<<----------------->>>> <<<<--->>>>>
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.