رتبه موضوع:
  • 18 رای - 2.22 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
How to asp.net adfly URL Shorting
#1
نقل قول: Nasıl adfly URL Apı örnek kod kısa Devre asp.net ?
پاسخ
#2
کد:
Public Shared Function Shorten(url As String) As String
       Dim key As String = "$MYGOOGLEAPIKEY$"
       Dim post As String = "{""longUrl"": """ & url & """}"
       Dim shortUrl As String = url
       Dim request As HttpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?key=" & key), HttpWebRequest)
       Try
           request.ServicePoint.Expect100Continue = False
           request.Method = "POST"
           request.ContentLength = post.Length
           request.ContentType = "application/json"
           request.Headers.Add("Cache-Control", "no-cache")
           Using requestStream As Stream = request.GetRequestStream()
               Dim postBuffer As Byte() = Encoding.ASCII.GetBytes(post)
               requestStream.Write(postBuffer, 0, postBuffer.Length)
           End Using
           Using response As HttpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
               Using responseStream As Stream = response.GetResponseStream()
                   Using responseReader As New StreamReader(responseStream)
                       Dim json As String = responseReader.ReadToEnd()
                       shortUrl = Regex.Match(json, """id"": ?""(?<id>.+)""").Groups("id").Value
                   End Using
               End Using
           End Using
       Catch ex As Exception
           ' if Google's URL Shortner is down...
           System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ex.Message)
           System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ex.StackTrace)
       End Try
       Return shortUrl
   End Function

Shorten(yourlink.com)

کسانی که دوست دارن در کانال فروشگاه ما و یا کانال انجمن عضو بشن یک پیامک در تلگرام برای من بفرستید که عضوشون میکنم.

ای ام شاپ را در اینستگرام دنبال کنید

ای ام شاپ رو در کانال تلگرام دنبال کنیدThis forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
<------> <____> <<<<----------------->>>> <<<<--->>>>>
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.