رتبه موضوع:
  • 25 رای - 2.32 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سورس کد ماشین حساب (اسمبلی)
#1
Calculater.asm
made in emu8086

کد:
;ADD.Asm
;M.D.Shirtliffe
;1.0
  
;SET UP
    ORG 100H

;DISPLAY MESSAGE
    MOV DX,OFFSET INPUT1
    MOV AH,09H
    INT 21H
  
;GET FIRST NUMBER
    MOV AH,08H
    INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
    MOV DL,AL
    MOV AH,02H
    INT 21H
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
    AND DL,15
    MOV BL,DL
  
;BLANK LINE
    MOV DX,OFFSET BLANK
    MOV AH,09H
    INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
    MOV DX,OFFSET INPUT2
    MOV AH,09H
    INT 21H
  
;GET SECOND NUMBER
    MOV AH,08H
    INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
    MOV DL,AL
    MOV AH,02H
    INT 21H

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
    AND DL,15
    MOV CL,DL
  
;BLANK LINE
    MOV DX,OFFSET BLANK
    MOV AH,09H
    INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
    MOV DX,OFFSET ANSWER
    MOV AH,09H
    INT 21H
  
;ADD NUMBERS
    MOV AL,BL
    ADD AL,CL
    MOV DL,AL
    OR DL,48
  
;DISPLAY ANSWER

    MOV AH,02H
    INT 21H
  
;TIDY UP
  
    INT 20H
  
;MESSAGES
  
INPUT1 DB 'Please input a number :-','$'
  
INPUT2 DB 'Please input a second number :-','$'
  
BLANK DB '',13,10,'$'
  
ANSWER DB 'The answer is:- ','$'


;SUB.Asm
;M.D.Shirtliffe
;1.0
  
;SET UP
    ORG 100H

;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT1
      MOV AH,09H
      INT 21H
  
;GET FIRST NUMBER
      MOV AH,08H
      INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
      MOV DL,AL
      MOV AH,02H
      INT 21H
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
      AND DL,15
      MOV BL,DL
  
;BLANK LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT2
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;GET SECOND NUMBER
       MOV AH,08H
       INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
       MOV DL,AL
       MOV AH,02H
       INT 21H

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
       AND DL,15
       MOV CL,DL
  
;BLANK LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK
      MOV AH,09H
      INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET ANSWER
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;SUB NUMBERS
    MOV AL,BL
    SUB AL,CL
    MOV DL,AL
      OR DL,48
  
;DISPLAY ANSWER

      MOV AH,02H
       INT 21H
  
;TIDY UP
  
    INT 20H
  
;MESSAGES
  
INPUT1 DB 'Please input a number :-','$'
  
INPUT2 DB 'Please input a second number :-','$'
  
BLANK DB '',13,10,'$'
  
ANSWER DB 'The answer is:- ','$'

;MUL.Asm
;M.D.Shirtliffe
;1.0
  
;SET UP
    ORG 100H

;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT1
      MOV AH,09H
      INT 21H
  
;GET FIRST NUMBER
      MOV AH,08H
      INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
      MOV DL,AL
      MOV AH,02H
      INT 21H
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
      AND DL,15
      MOV BL,DL
  
;BLANK LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT2
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;GET SECOND NUMBER
       MOV AH,08H
       INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
       MOV DL,AL
       MOV AH,02H
       INT 21H

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
       AND DL,15
       MOV CL,DL
  
;BLANK LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK
      MOV AH,09H
      INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET ANSWER
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;MUL NUMBERS
    MOV AL,BL
    MUL CL
    MOV DL,AL
      OR DL,48
  
;DISPLAY ANSWER

      MOV AH,02H
       INT 21H
  
;TIDY UP
  
    INT 20H
  
;MESSAGES
  
INPUT1 DB 'Please input a number :-','$'
  
INPUT2 DB 'Please input a second number :-','$'
  
BLANK DB '',13,10,'$'
  
ANSWER DB 'The answer is:- ','$'

;DIV.asm
;M.D.Shirtliffe
;1.0
  
;SET UP
    ORG 100H

;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT1
      MOV AH,09H
      INT 21H
  
;GET FIRST NUMBER
      MOV AH,08H
      INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
      MOV DL,AL
      MOV AH,02H
      INT 21H
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
      AND DL,15
      MOV BL,DL
  
;BLANK LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT2
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;GET SECOND NUMBER
       MOV AH,08H
       INT 21H
  
;DISPLAY ON SCREEN
       MOV DL,AL
       MOV AH,02H
       INT 21H

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
       AND DL,15
       MOV CL,DL
  
;BLANK LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK
      MOV AH,09H
      INT 21H
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET ANSWER
       MOV AH,09H
       INT 21H
  
;DIV NUMBERS
    MOV AX,BX
    DIV CL
    MOV DL,AL
      OR DL,48
  
;DISPLAY ANSWER

      MOV AH,02H
       INT 21H
  
;TIDY UP
  
    INT 20H
  
;MESSAGES
  
INPUT1 DB 'Please input a number :-','$'
  
INPUT2 DB 'Please input a second number :-','$'
  
BLANK DB '',13,10,'$'
  
ANSWER DB 'The answer is:- ','$'

CALC.ASM
Matthew Shirtliffe
#make_COM# ;emu8086 MAKES A .COM FILE WHEN COMPILED

include 'emu8086.inc' ;defines library for easier input/output

ORG     100h ;STARTS PROGRAM IN 100h

; get first number:
CALL    PTHIS

DB 13, 10, 'Calculator' ,13, 10 ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
DB 13, 10, '', 0  ;BLANK ; adds a blank line LINE
BEGIN:
CALL    PTHIS
DB 13, 10, '' ,13, 10
DB 13, 10, 'Press 1 Addition' ,13, 10           ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
DB 13, 10, 'Press 2 Subtraction' ,13, 10        ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
DB 13, 10, 'Press 3 Multiplacation' ,13, 10     ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
DB 13, 10, 'Press 4 Division' ,13, 10           ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
DB 13, 10, 'Press anyother key to exit' ,13, 10 ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
DB 13, 10, 'Please press now ', 0               ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN

CALL    scan_num

; keep first number:
MOV     BX, CX  ;MOVES THE VALUE IN CX TO BX

CMP BX,1     ;COMPARES THE VALUE IN BX TO THE LITERAL 1
JE ONE         ;IF BX AND LITERAL ARE EQUAL THEN JUMP TO LINE LABEL ONE

CMP BX,2    ;COMPARES THE VALUE IN BX TO THE LITERAL 2
JE TWO        ;IF BX AND LITERAL ARE EQUAL THEN JUMP TO LINE LABEL TWO

CMP BX,3    ;COMPARES THE VALUE IN BX TO THE LITERAL 3
JE THREE    ;IF BX AND LITERAL ARE EQUAL THEN JUMP TO LINE LABEL THREE

CMP BX,4    ;COMPARES THE VALUE IN BX TO THE LITERAL 4
JE FOUR        ;IF BX AND LITERAL ARE EQUAL THEN JUMP TO LINE LABEL FOUR

JMP STOP    ;ANY OTHER KEY STOPS PROGRAM, THIS IS CALLED KEY TRAPPING;JE JUMP EQUAL CAN ONLY JUMP A SHORT DISTANCE IN CODE, SO WE USE AN UNCONDITIONAL JUMP JMP
;TO GET OVER THIS PROBLEM

ONE:        ;THIS IS A LINE LABEL
JMP ONE1:    ;JUMPS TO ADDITION

TWO:        ;THIS IS A LINE LABEL
JMP TWO2:   ;JUMPS TO SUBTRACTION

THREE:      ;THIS IS A LINE LABEL
JMP THREE3: ;JUMPS TO MULTIPLICATION

FOUR:       ;THIS IS A LINE LABEL
JMP FOUR4:  ;JUMPS TO DIVISION

STOP:       ;stops program if any undesired input is pressed
JMP EXIT:   ;jumps to exit

ONE1:
CALL    PTHIS
DB 13, 10, 'You selected ADD: ', 0 ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN


;DISPLAY MESSAGE
    MOV DX,OFFSET INPUT1 ;PRINTS "Please input a number :-"
    MOV AH,09H   ;moves 9 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input
  
;GET FIRST NUMBER
call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
  
;DISPLAY ON SCREEN
    MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
    MOV AH,02H ;moves 2 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
    MOV BX,DX ;moves value from DX to BX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
    MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line  
    MOV AH,09H ;moves 9 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input
      
;DISPLAY MESSAGE
    MOV DX,OFFSET INPUT2 ;Prints Please input a second number :-
    MOV AH,09H  ;moves 9 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input
  
;GET SECOND NUMBER
call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
  
;DISPLAY ON SCREEN
    MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
    MOV AH,02H ;moves 2 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
    
    MOV CX,DX ; moves value from DX to CX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
    MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
    MOV AH,09H  ;moves 9 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
    MOV DX,OFFSET ANSWER ;prints 'The answer is:- '
    MOV AH,09H  ;moves 9 hexidecimal to ah
    INT 21H ; takes input
  
;ADD NUMBERS
    MOV AX,BX  ;moves the value in bx into ax
    ADD AX,CX  ;adds value in cx to ax
    
  
;DISPLAY ANSWER

call PRINT_NUM  ;prints a signed number in ax
    
  
JMP BEGIN  ;brings program back to the beginning


  

TWO2:
CALL    PTHIS
DB 13, 10, 'You selected SUB: ', 0   ;PRINTS MESSEGE IN '   ' ON SCREEN
;SET UP


;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT1 ;PRINTS "Please input a number :-"
      MOV AH,09H
      INT 21H ; takes input
  
;GET FIRST NUMBER
      call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
      ;INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY ON SCREEN
      MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
      MOV AH,02H ;moves 2hex to ah
      INT 21H ; takes input
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
      MOV BX,DX   ;moves value in dx to bx
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
       MOV AH,09H     ;moves 9 hex to ah
       INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT2 ;Prints Please input a second number :-
       MOV AH,09H  ;moves 9 hex to ah
       INT 21H ; takes input
  
;GET SECOND NUMBER
       call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
  
  
;DISPLAY ON SCREEN
       MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
       

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
       MOV CX,DX ; moves value from DX to CX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
      MOV AH,09H
      INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET ANSWER
       MOV AH,09H
       INT 21H ; takes input
  
;SUB NUMBERS
    MOV AX,BX
    SUB AX,CX
    
  
;DISPLAY ANSWER
call PRINT_NUM ;prints
      
  
JMP BEGIN

  

THREE3:
CALL    PTHIS
DB 13, 10, 'You selected MUL: ', 0


;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT1 ;PRINTS "Please input a number :-"
      MOV AH,09H
      INT 21H ; takes input
  

call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
  
;DISPLAY ON SCREEN
      MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
    MOV AH,02H
    INT 21H ; takes input
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
      ;AND DL,15
      MOV BX,DX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
       MOV AH,09H
       INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT2 ;Prints Please input a second number :-
       MOV AH,09H
       INT 21H ; takes input
  
;GET SECOND NUMBER
       call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
  
;DISPLAY ON SCREEN
       MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
    MOV AH,02H
    INT 21H ; takes input

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
       
    MOV CX,DX ; moves value from DX to CX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
      MOV AH,09H
      INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET ANSWER  ; prints the awnser
       MOV AH,09H ;moves 9 hex to ah
       INT 21H ; takes input
  
;MUL NUMBERS
    MOV AX,BX ;voves
    MUL CX ;multiplies CX and AX
    
  
;DISPLAY ANSWER

call PRINT_NUM  ;put value in ax
    
  
JMP BEGIN ;goes back to the begining

  FOUR4:
CALL    PTHIS   ;prints a string
DB 13, 10, 'You selected DIV: ', 0  ;prints You selected DIV:


;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT1 ;PRINTS "Please input a number :-"
      MOV AH,09H ;put 9 hex in ah
      INT 21H ; takes input
  
;GET FIRST NUMBER
      ;MOV AH,08H
      ;INT 21H ; takes input
  call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
      
  
;DISPLAY ON SCREEN
      MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
      MOV AH,02H ;moves 02 hex to AH
      INT 21H ; takes input
  
;MOVE FIRST NUMBER AND CONVERT
      MOV BX,DX ;moves DX value to BX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
       MOV AH,09H ;moves 09 hex to AH
       INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET INPUT2 ;Prints Please input a second number :-
       MOV AH,09H  ;moves 09 hex to AH
       INT 21H ; takes input
  
;GET SECOND NUMBER
   call SCAN_NUM ; reads and stores in CX
  
;DISPLAY ON SCREEN
       MOV DX,CX ; moves value from CX to DX
       MOV AH,02H  ;moves 02 hex to AH
       INT 21H ; takes input

;MOVE SECOND NUMBER AND CONVERT
       MOV CX,DX ; moves value from DX to CX
  
;BLANK ; adds a blank line LINE
       MOV DX,OFFSET BLANK ; adds a blank line
      MOV AH,09H ;moves 09 hex to AH
      INT 21H ; takes input
  
;DISPLAY MESSAGE
       MOV DX,OFFSET ANSWER  ;prints the awswer is
       MOV AH,09H ;moves 09 hex to AH
       INT 21H ; takes input
  
;DIV NUMBERS              
    MOV AX,BX ;moves BX value to AX
    DIV Cl    ;divides AX and CL

  
;DISPLAY ANSWER
CALL PRINT_NUM  ;put value in ax
    

  
JMP BEGIN ;goes back to thr beginning

  
;MESSAGES
  
INPUT1 DB 'Please input a number :-','$'
  
INPUT2 DB 'Please input a second number :-','$'
  
BLANK DB '',13,10,'$'
  
ANSWER DB 'The answer is:- ','$'


EXIT:
CALL    PTHIS
DB 13, 10, 'EXIT: ', 0
HLT
;RET


;=================================
; here we define the functions
; from emu8086.inc

DEFINE_SCAN_NUM

; SCAN_NUM reads a
; number from the user and stores
; it in CX register.


DEFINE_PRINT_NUM
DEFINE_PRINT_NUM_UNS

; PRINT_NUM prints a signed
; number in AX.
; PRINT_NUM_UNS prints an unsigned
; number in AX (required by
; PRINT_NUM):

DEFINE_PTHIS

; PTHIS prints NULL terminated
; string defined just after
; the CALL PTHIS instruction:

;=================================
END
اموزش زبان تضمینی بصورت رایگان :
http://parsicoders.com/showthread.php?pi...2#pid14312
ای ام شاپ را در اینستگرام دنبال کنید

ای ام شاپ رو در کانال تلگرام دنبال کنیدThis forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سورس کد پرینت اعداد و حروف به صورت وارونه (اسمبلی ۸۰۸۶) Amin_Mansouri 0 3,417 06-09-2014، 01:15 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  سورس کد فاکتوریل اسمبلی 8086 Amin_Mansouri 0 1,822 06-08-2014، 10:54 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  سورس کد ساعت (اسمبلی) Amin_Mansouri 0 2,033 06-16-2012، 09:07 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  سور کد ماشین حساب (اسمبلی) Amin_Mansouri 0 2,273 05-11-2012، 05:27 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  سورس کد نوشتن در بوت سکتور فلاپی (اسمبلی Amin_Mansouri 0 3,092 05-11-2012، 05:26 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  ،سورس کد فرستادن ایمیل از طریق وینساک (اسمبلی) Amin_Mansouri 0 2,376 05-11-2012، 05:07 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri
  منبع آموزشی اسمبلی son of wisdom 0 2,307 06-16-2011، 10:39 AM
آخرین ارسال: son of wisdom
  آموزش اسمبلی Amin_Mansouri 0 2,777 05-23-2011، 01:00 PM
آخرین ارسال: Amin_Mansouri

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
<------> <____> <<<<----------------->>>> <<<<--->>>>>
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.