• 54 Vote(s) - 2.52 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مثالهایی از برنامه هایی به زبان ++C
#1
با درود خدمت دوستان

من در این تاپیک قصد دارم مثالهایی از برنامه ها را برای شما در این تاپیک قرار دهم . و این مثالها از ساده رو به پیشرفته هستند

در هر کدام از این مثالهایی اگه مشکلی داشتید بگید که راهنمایی کنم :heart:

*** برنامه جدول ضرب با استفاده از حلقه های تودرتو با استفاده از for :

Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,x,y;
    for ( x=1 ;x<=10; x++ ){
        for ( y=1;y<=10 ;y++)
            cout<<x*y<<"\t";
        cout<<endl;
        }
    return 0;
    }
  Reply
#2
دوست عزیز سپاسگزار جالب بود ولی قضیه using namespace std; چیه؟
با دات نت نوشتی؟
  Reply
#3
این برنامه n عدد را از کاربر میگرد و میانگین آن را بدست میاورد.

(در این برنامه نیز از حلقه for استفاده شده است)

#
Code:
include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
      int ave,n,i,sum=0,num;
    cout<<"how many numbers do you want Enter and get Average ? ";
    cin>>n;
    cout<<endl;
    for(i=0;i<n;i++){
        cout<<"Enter Number"<<i+1<<" please : ";
        cin>>num;
        sum+=num;
      }
  ave=sum/n;
  cout<<"For "<<n<<" Numebr Your Average is "<<ave<<endl;
  return 0;
}

(07-13-2011، 10:54 PM)Wolf_Delta Wrote: دوست عزیز سپاسگزار جالب بود ولی قضیه using namespace std; چیه؟
با دات نت نوشتی؟

با استفاده کردن از این این دستور شما دیگر نیازی ندارید که برای دستورات cin و cout به صورت std::cin و یا std::cout استفاده کنید و این کار را بسیار ساده میکند. و سریعتر کدنویسی را میتوان انجام داد.

با دادنت هم ننوشتم . سیستم عامل من لینوکس است و من در Shell کامپایل میکنم ( مگه مشکلی داره ؟؟)

این برنامه کدهای اسکی بین 290 تا 382 را و معادل آن را به کارکتر نشان میدهد
Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char c;
    int x;
    cout<<"This program show Ascii And Character \n";
    for(x=290,c=x;x<382;c++,x++)
        cout<<"Character is : "<<c<<" Ascii Code  for this Character is : "<<x<<endl;
          return 0;
}

این برنامه با استفاده حلقه for تعداد کاراکترهای متن نوشته شده را محاسبه مینمایید . ( منظور از کاراکتر Space نیز است.)

Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int count=0;
    char temp;
    cout<<"Please Enter Your Text that end with . "<<endl;
    cin.get(temp);
    for (count=0;temp!='.';count++)
        cin.get(temp);
    cout<<"Your Statment has  "<<count<<" charachter ";
    return 0;
}

نکته: در این برنامه نکته ظریفی وجود دارد. ما اگر بخواهیم که Space ها را در متن جز کاراکترها محسابه کنیم بایستی مانند برنامه بالا برای خواندن هر کاراکتر از دستور
Code:
cin.get();
استفاده میکنیم . اما اگر بخواهیم که Space ها را جرء کاراکترها حساب نکنیم میتوانیم از دستور cin به جای آن استفاده کنیم;)
  Reply
#4
با استفاده از حلقه for میخواهیم عبارت ریاضی زیر را به صورت متناهی محاسبه کنیم.
1+1/2+1/4+1/8+1/16+.......

در واقع از کاربر سوال میشود که تا چه مرحله ای میخواهد پیش برود و سپس برنامه با استفاده از حلقه for آن را بدست میاورد.

Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int count,i;
float sum=0,x=1.0;
cout<<"please Enter count : ";
cin>>count;
for (i=1;i<=count;i++,x*=2)
        {
            sum+=1/x;
            cout<<" In Step  "<<i<<" sum of numbers is :"<<sum<<endl;
        }
return 0;
}
  Reply
#5
مشکلی نداره چون از using استفاده کرده بودید پرسیدم سپاسگزار خیلی جالب و آموزنده بود
  Reply
#6
دوستان توجه داشته باشند که این مثالها با هدف یادگیری است . به عبارت دیگر هر کدام از شما عزیزان مشکلی در هر کدام از آنها داشته باشد . با علام کردن آن به توضیح آن میپردازیم Angel

تا به حال مثالها برای درست کردن حلقه با استفاده for بود . هم اکنون به مثالهایی در مورد حلقه while میپردازیم.

برنامه : با استفاده از حلقه تکرار while میخواهیم تعداد کارکترهای جمله ای که کاربر آن را وارد میکند را بشماریم . ( توجه جمله با زدن کلید Enter پایان میابد.)

Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int count=0;
cout<<"Enter a Sentences that End with Enter :  ";
while (cin.get()!='\n')
count++;
cout<<endl;
cout<<"count of Sentences character is :  "<<count<<endl;
return 0;
}

برنامه : در این برنامه از کاربر اعدادی گرفته میشود و سپس مجموع مربعات آن اعدا در خروجی برای کاربر نشان داده میشود. نحوه گرفن عدد از کاربر به این صورت است که پی از وارد کردن اولین عدد از کاربر پرسیده میشود که آیا میخواهد برنامه را ادامه دهد و باز هم عدد وارد کند. ( توجه : در ابرنامه نیز از حلقه while استفاده شده است.)
Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,sum=0;
char answer='y';
while(answer=='y')
{
cout<<"please Enter a number : "<<endl;
cin>>x;
sum+=x*x;
cout<<"Do you want Continue the program (y/n) ? "<<endl;
cin>>answer;
}
cout<<"Sum of Square is  : "<<sum<<endl;
return 0;
}

برنامه : با استفاده از حلقه do -- while از کاربر عددی گرفته شود و سپس برعکس آن چاپ شود . به عبارت دیگر اگر کاربر عدد 123 را وارد میکند خروجی برنامه به صورت 321 خواهد بود.

Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number,reverse;
cout<<"Please Enter your number :  ";
cin>>number;
cout<<endl;
do
{
reverse=number%10;
cout<<reverse;
number/=10;
} while(number!=0);
cout<<endl;
return 0;
}

شاید برای عزیزان سوال باشد که از کدام حلقه در چه مواقعه ای استفاده کنن. در جواب این سوال باید به این نکته توجه کننید که هر کدام از این حلقه ها برای موضعیت های خاص مورد استفاده قرار میگیرد.

if : از این حلقه برای هنگامی استفاده میشود که ما شروطی را مد نظر قرار دهیم.

for : از این حلقه برای زمانی استفاده میشود که ما به تعداد مشخص بخواهیم در یک حلقه چرخش کنیم.

while : از این حلقه برای زمانی استفاده میشود که ما بخواهیم حلقه را تا زمانی ادامه دهیم که یک شرط تحقق یابد.
  Reply
#7
برنامه : یا استفاده از این برنامه میخواهیم که تعدا حروف و کلماتی را که در جمله ی کاربر است را بشماریم و در خروجی نشان بدهیم.

(جمله با . اتمام پیدا میکند)

#
Code:
include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int CharCount=0,WordCount=1;
    char c;
    cout<<"Enter Your Sentence that End with .  please : "<<endl;
    c=cin.get();
    do
    {
        CharCount++;
        if(c==' ') WordCount++;
        c=cin.get();
    }while(c!='.');
    cout<<endl;
    cout<<"Your sentence has : "<<WordCount<<"  and "<<CharCount<<"  Characters"<<endl;
    return 0;
    
}

برنامه : در این برنامه کدهای اسکی همراه با معدل کارکتر آنها از شماره 41 تا شماره 120 نمایش داده میشود


Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    char c;
    for (i=41;i<=120;i++)
    {
        c=i;
        cout<<c<<" = "<<i<<"\t";
        if(i%5==0) cout<<endl;
    }
    return 0;
}
  Reply
#8
Smile 
کسی سورس بازی پازل 8 رو داره اگه بزارید سپاسگزار میشم البته به زبان C++ یه خورده هم فوریه
  Reply
#9
Code:
C++ Games - Puzzle

       #include<iostream.h>

       #include<dos.h>

       #include<conio.h>

       #include<graphics.h>

       #include<stdio.h>

     // GLOBAL VARIABLES

       int a[5][5];

       int t[16]={0,4,11,12,7,1,15,5,13,6,10,3,2,14,8,9};

       int test[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

       struct pos
     {
       int h,v;
     }p[4][4];

     int row=4,col=4;


         // FUNCTION PROTOTYPES

     void game(int); //MOVEMENT

     void rec();   //DRAWING RECTANGLE

     void pri();   //PRINTING NUMBERS INITIALLY

     int getkey();   // TO TRACE KEY PRESSED

     inline void space() { cout<<"    "; }

     inline void print(int r,int c) { cout<<a[r][c]; }

     void init();   //TO STORE CO-ORDINATES

     int stop();     // STOPING CRITERION

     void gopr(int,int);   //TO PRINT NUMBER IN GAME

void main()
{
     int gm=DETECT,gd=DETECT;
     initgraph(&gm,&gd,"");

  int d,cr=1;
  init();
  rec();
  pri();

   while(cr!=16)
  {
    d=getkey();
    game(d);
    cr=stop();
  }

  settextstyle(10,0,1);
  outtextxy(400,300,"You are winner!");
  getch();


}
   void rec()
  {
      setcolor(5);

     for(int i=0;i<200;i+=50)
    {
      for(int j=0;j<240;j+=60)
      rectangle(j+100,i+100,j+50,i+60);
    }
t k=1;
   for(int x=0,i=6;x<4;x++,i+=3)
   {
     for(int y=0,j=10;y<4&&k<16;y++,j+=7,k++)
     {

       gotoxy(p■[y].h,p
■[y].v);

       cout<<a■[y];

     }
   }

  }
    int getkey()
  {
   union REGS i,o;
   while(!kbhit());
    i.h.ah=0;
   int86(22,&i,&o);
    return(o.h.ah);
  }

void init()
  {
    int k=1;
    for(int x=0,i=6;x<4;x++,i+=3)
   {
     for(int y=0,j=10;y<4;y++,j+=7)
     {
       p■[y].h=j;

       p■[y].v=i;

       a■[y]=t[k++];

     }
   }

  }
     void game(int s)
  {
      int r=row-1;
      int c=col-1;

       if(s==77 &&c!=0)  //right
     {
      col--;

        a[r][c]=a[r][c-1];


      gopr(r,c-1);

      space();

      gopr(r,c);

      print(r,c-1);
     }

       if(s==80 && r!=0)   //down
     {
        row--;

         a[r][c]=a[r-1][c];

       gopr(r-1,c);

        space();

       gopr(r,c);

       print(r-1,c);

     }

         if(s==75 && c!=3)     //left
    {
         a[r][c]=a[r][c+1];
       col++;
       gopr(r,c+1);

       space();


       gopr(r,c);

       print(r,c+1);

    }

       if(s==72 &&r!=3)     //up
    {

       a[r][c]=a[r+1][c];

       row++;

       gopr(r+1,c);

       space();

       gopr(r,c);

       print(r+1,c);

    }

      }

   void gopr(int x, int y)
       {
    gotoxy(p■[y].h,p
■[y].v);

       }
     int stop()
    {
     int k=0,d=1;
       for(int x=0;x<4;x++)
      {
       for(int y=0;y<4;y++)
       {
    if(a■[y]==test[k])

      d++;

      k++;
   }
      }
       return d;
     }

گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
  Reply
#10
سورس برنامه بازی پازل Puzzle با ربان برنامه نویسی سی ++C
دانلود :

.rar   puzzle.rar (Size: 29.45 KB / Downloads: 18)

گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
  Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  فیلم پارسی آموزش نوشتن برنامه ی File Unlocker در زبان ++C one hacker alone 0 2,086 02-24-2016، 06:59 AM
Last Post: one hacker alone
  برنامه رسم هیستوگرام netwalker 5 7,219 10-24-2014، 05:56 PM
Last Post: راضیه
  چندین سوال درباره برنامه نویسی DoomLord 20 18,122 06-22-2013، 04:12 PM
Last Post: DoomLord
  بهترین محیط (ide) برای برنامه نویسی c++ سی پلاس پلاس Amin_Mansouri 0 7,574 06-06-2013، 04:01 PM
Last Post: Amin_Mansouri
  برنامه ی مشخص کردن تعداد تکرار یک رشته در دیگری Ghoghnus 1 5,399 11-29-2012، 09:04 PM
Last Post: antengogoli
  اموزش مقدماتی زبان C Amin_Mansouri 1 4,170 09-23-2012، 09:59 AM
Last Post: Ghoghnus
  سوال راجع به یک تابع به زبان c++ و وظیفه ان در انتی فیشینگ elham_zare 3 4,520 08-21-2012، 12:25 PM
Last Post: Amin_Mansouri
  دانلود C++ - زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس Amin_Mansouri 0 4,232 06-15-2012، 11:45 PM
Last Post: Amin_Mansouri
  توابع جستجوی یک زیر رشته در رشته هایی از نوع string Ghoghnus 0 2,175 05-24-2012، 10:12 PM
Last Post: Ghoghnus

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)